Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Zasady Przetwarzania Danych Osobowych

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
OBOWIĄZUJĄCE W MIEŚCIE RADLIN
W dokumencie opisano zasady dot. przetwarzania danych osobowych obowiązujące
w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Miasta Radlin. Treść została podzielona
na kilka części:
CZĘŚĆ I opisuje zasady ogólne, które obowiązują we wszystkich miejskich
jednostkach organizacyjnych, za wyjątkiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie*;
CZĘŚĆ II - zawiera uszczegółowienie dot. zasad przetwarzania danych przez Radę
Miejską w Radlinie;
CZĘŚĆ III opisuje zasady przetwarzania danych przez Straż Miejską w Radlinie
dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem
przestępczości (Straż Miejska zależnie od charakteru konkretnej sprawy, oprócz zasad
przetwarzania opisanych w tej części, przetwarzania również dane na zasadach
ogólnych opisanych w CZĘŚCI I);
CZĘŚĆ IV zawiera uszczegółowienia wynikające z realizacji konkretnych przepisów
prawa, w tym m.in. ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych,
ustawy o zmianie imienia i nazwiska, czy ustawy Kodeks wyborczy;
CZĘŚĆ V opisuje zasady korzystania z serwisów internetowych, których wydawcą
jest Miasto Radlin (tzw. politykę prywatności), w tym metody transmisji i tworzenie
tzw. logów serwera oraz zasady używania plików cookies (ta część pomimo,
że nie dotyczy bezpośrednio zasad przetwarzania danych osobowych, jest jednym
z elementów systemu bezpieczeństwa informacji i może mieć znaczenie dla osób,
których dane osobowe są przetwarzane).
Wszystkie informacje zostały zebrane w jednym miejscu, celem uproszczenia dostępu,
ułatwienia zrozumienia poszczególnych zasad i wskazania występujących między nimi
zależności.
CZĘŚĆ I – OGÓLNE ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. W zależności od tego, gdzie realizowana jest sprawa, administratorem danych jest
odpowiednio jedna z następujących miejskich jednostek organizacyjnych:
Urząd Miasta Radlin, reprezentowany przez Burmistrza Radlina
– ul. Rymera 15, 44-310 Radlin (tel. 324590200),
Straż Miejska w Radlinie, reprezentowana przez Komendanta
– ul. Mariacka 93, 44-310 Radlin (tel. 501227408),
________________________________________________________________________________________________
ZPDO, Miasto Radlin / Zasady przetwarzania danych osobowych. Str. 1/7
 
 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radlinie, reprezentowany przez Dyrektora
– ul. Korfantego 17, 44-310 Radlin (tel. 324568017),
Miejski Ośrodek Kultury w Radlinie, reprezentowany przez Dyrektora
– ul. Mariacka 9, 44-310 Radlin (tel. 324568928),
Miejska Biblioteka Publiczna w Radlinie, reprezentowana przez Dyrektora
– ul. Orkana 5, 44-310 Radlin (tel. 324567883),
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Radlinie, reprezentowany przez
Dyrektora
– ul. Rymera 15, 44-310 Radlin (tel. 324590232),
Zakład Gospodarki Komunalnej w Radlinie, reprezentowany przez Dyrektora
– ul. Rymera 15, 44-310 Radlin (tel. 324590203),
Przedszkole Publiczne nr 1 w Radlinie, reprezentowane przez Dyrektora
– ul. Rymera 170A, 44–310 Radlin (tel. 324567266),
Przedszkole Publiczne nr 2 w Radlinie, reprezentowane przez Dyrektora
– ul. Mielęckiego 13, 44-310 Radlin (tel. 327292748),
Przedszkole Publiczne nr 3 w Radlinie, reprezentowane przez Dyrektora
– ul. Mariacka 1, 44-310 Radlin (tel. 327292317),
Szkoła Podstawowa nr 1 w Radlinie,reprezentowana przez Dyrektora
– ul. Makuszyńskiego 17, 44-310 Radlin (tel. 32455 8443),
Zespół Szkolno - Sportowo - Artystyczny w Radlinie, reprezentowany przez Dyrektora
– ul. Rogozina 55, 44-310 Radlin (tel. 324558330),
Uwaga! Placówka utworzona z dniem 01 września 2023 r. z połączenia jednostek:
- Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie
(ul. Rogozina 55, 44-310 Radlin),
- Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Radlinie
(ul. Rogozina 55, 44-310 Radlin),
Szkoła Podstawowa nr 3 w Radlinie, reprezentowana przez Dyrektora
– ul. Rymera 170, 44-310 Radlin (tel. 324558294),
Szkoła Podstawowa nr 4 w Radlinie, reprezentowana przez Dyrektora
– ul. Wiosny Ludów 287, 44–310 Radlin (tel. 324558417),
Świetlica Środowiskowa w Radlinie, reprezentowana przez Dyrektora
– ul. Pocztowa 4, 44-310 Radlin (tel. 324570089),
Miejski Żłobek „Serduszko” w Radlinie, reprezentowany przez Dyrektora
– ul. Makuszyńskiego 15, 44-310 Radlin.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych we wszystkich wskazanych wyżej jednostkach pełni
pracownik Urzędu Miasta Radlin – ul. Rymera 15, 44-310 Radlin (telefon 324590235,
e-mail iod@radlin.pl). Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować
się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
3. Dane przetwarzane są celem wypełnienia obowiązków nałożonych przepisami prawa, lub
świadczenia usług dla zainteresowanych nimi osób na podstawie artykułu
6 ust. 1 lit. a-e RODO**, tj.
na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych,
celem wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
celem wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
celem ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby
fizycznej,
________________________________________________________________________________________________
ZPDO, Miasto Radlin / Zasady przetwarzania danych osobowych. Str. 2/7

 
 

celem wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
4. W zależności od zakresu zbieranych danych, odbiorcami powierzonych danych mogą
być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. strony i uczestnicy
postępowań lub organy właściwe), podmioty obsługujące doręczenia, itp. oraz podmioty
wykonujące zadania na zlecenie administratora danych (w zakresie wynikającym
z zawartych umów).
5. Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania
oraz terminów wynikających z przepisów prawa, nie krócej niż określono to w Ustawie
o narodowym zasobie archiwalnym*** i innych przepisach**** chyba, że przepisy
nie wskazują okresu, wtedy przetwarzane są w możliwie najkrótszym czasie niezbędnym
do osiągnięcia celu przetwarzania.
6. W zależności od charakteru sprawy każda z osób, której dane są przetwarzane ma prawo
żądać od administratora danych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane
dotyczą, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO** – osoba ta,
ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy prawa.
9. W zależności od sprawy, podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym,
umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Administrator danych zbiera minimalną ilość
danych niezbędną do podjęcia działania. Niepodanie wszystkich wymaganych danych może
prowadzić do niepodjęcia działań przez administratora danych.
10. Administrator danych nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania
decyzji, w tym nie stosuje profilowania, za wyjątkiem własnych pracowników, względem
których takie zautomatyzowanie podejmowanie decyzji może mieć miejsce.
11. Jeżeli danych osobowych nie pozyskano od osoby, której dane dotyczą, administrator
danych zobowiązuje się podać osobie, której dane dotyczą, informację o źródle pochodzenia
danych osobowych – a gdy ma to zastosowanie, czy pochodzą one ze źródeł publicznie
dostępnych.
12. Miasto objęte jest monitoringiem wizyjnym obsługiwanym przez Straż Miejską, system
nie jest wyposażony w funkcje automatycznej identyfikacji osób i reagowania na incydenty.
Poszczególni administratorzy danych dodatkowo mogą stosować monitoring wizyjny na
terenie jednostki. W takich przypadkach obszary objęte monitoringiem są oznaczone w
sposób widoczny i czytelny informacją o monitorowaniu. Poszczególni administratorzy
danych mogą stosować system elektronicznej kontroli dostępu (kontroli wejść/wyjść) na
terenie jednostki, na warunkach i zasadach odrębnie ustalonych.
13. Jeżeli cele i sposoby przetwarzania danych osobowych wspólnie ustala dwóch lub więcej
administratorów danych, to oni współadministratorami. W takim przypadku
odpowiedzialność dotycząca wypełniania obowiązków wynikających z przepisów
względem osób, których dane osobowe dotyczą, w pierwszej kolejności ponosi
współadministrator inicjujący sprawę. Niezależnie od tego osoba której dane dotyczą, może
żądać przysługujących jej praw wobec każdego ze współadministratorów.
________________________________________________________________________________________________
ZPDO, Miasto Radlin / Zasady przetwarzania danych osobowych. Str. 3/7

 
 

CZĘŚĆ II – ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ RADĘ
MIEJSKĄ W RADLINIE
1. Administratorem danych osobowych jest Rada Miejska w Radlinie, reprezentowana
przez Przewodniczącego (adres: ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin, tel. 324590201).
Obsługę administracyjną Rady Miejskiej w Radlinie zapewnia Urząd Miasta Radlin,
reprezentowany przez Burmistrza Radlina (adres jw., tel. 324590200). W ramach tej obsługi
Urząd Miasta Radlin może przetwarzać dane osobowe powierzone do przetwarzania Radzie
Miejskiej w Radlinie. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin
zostały określone odrębnie i udostępnione osobom których dane przetwarzane
m.in. w formie tablic informacyjnych wywieszonych w siedzibie Urzędu oraz na stronie
internetowej Miasta.
2. Uczestnicząc: w sesjach Rady Miejskiej, w posiedzeniach komisji Rady Miejskiej,
w spotkaniach realizowanych w związku z pracami Rady Miejskiej lub kierując wnioski,
skargi, interpelacje i inne pisma do Rady Miejskiej, należy mieć
na uwadze, że jej działania z zasady jawne i publicznie dostępne. W związku
z powyższym należy mieć na uwadze, iż:
sesje Rady Miejskiej są na żywo transmitowane w sieci Internet, są zapisywane
i udostępnianie na czas nieokreślony w serwisie https://youtube.com/; transmisja i zapis
nie są poddawane pseudonimizacji co oznacza, że wszystkie dane, w tym dane osobowe
upubliczniane; dokumenty sporządzanie w związku z pracą Rady Miejskiej
są upubliczniane, w tym publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Radlin;
w sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach wszystkich komisji Rady Miejskiej mogą brać
udział osoby postronne (zaproszeni goście, zainteresowani mieszkańcy, itp.);
w czasie obrad w sposób jawny, głośno podaje się dane, w tym dane osobowe,
co oznacza, że wszystkie osoby przebywające w miejscu obrad mogą się z tymi danymi
zapoznać, mogą nagrywać dźwięk i obraz, mogą sporządzać notatki, itp.;
wszelkie pisma, w tym wnioski, skargi, itp. kierowane do Rady Miejskiej
lub poszczególnych komisji Rady Miejskiej, jeżeli nie leżą w ich kompetencji,
mogą zostać przekazane na podstawie przepisów prawa właściwemu adresatowi;
w trakcie posiedzeń mogą być wykonywane fotografie zawierające wizerunek osób,
które następnie mogą zostać upublicznione.
3. W przypadku zastrzeżeń dot. opisanych wyżej zasad przetwarzania danych, należy przed
ujawnieniem danych zgłosić je Przewodniczącemu Rady Miejskiej lub przewodniczącym
właściwych komisji Rady Miejskiej. W zależności od potrzeb i w dopuszczalnych ramach
mogą oni podjąć działania mające na celu dodatkową ochronę danych osobowych.
CZĘŚĆ III – ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ STRAŻ
MIEJSKĄ W RADLINIE W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA I ZWALCZANIA
PRZESTĘPCZOŚCI*****
1. Administratorem danych osobowych jest Straż Miejska w Radlinie (ul. Mariacka 93,
44-310 Radlin, tel. 501227408) reprezentowana przez Komendanta.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni pracownik Urzędu Miasta Radlin (ul. Rymera 15,
44-310 Radlin, tel. 324590235, e-mail iod@radlin.pl). Z Inspektorem Ochrony Danych
można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania
i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla porządku publicznego zgodnie
________________________________________________________________________________________________
ZPDO, Miasto Radlin / Zasady przetwarzania danych osobowych. Str. 4/7

 
 

z ustawowymi zadaniami Straży Miejskiej określonymi w Ustawie o strażach
gminnych****** i innych przepisach. Straż Miejska w celu realizacji ustawowych zadań
może przetwarzać dane osobowe, bez wiedzy i zgody osoby, której dane
te dotyczą - uzyskane w wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu
w sprawach o wykroczenia oraz z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których Straż Miejska
posiada dostęp na podstawie odrębnych przepisów.
4. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy prawa.
5. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo żądać od administratora danych dostępu
do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych.
6. Podstawę prawną przetwarzania administrator danych wskazuje w konkretnych przypadkach
w ramach indywidualnie kierowanej korespondencji.
7. Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania
oraz terminów wynikających z przepisów prawa. W zakresie prowadzenia dokumentacji
(akt), okres nie jest krótszy niż określony w Ustawie o narodowym zasobie archiwalnym***
i innych przepisach****.
8. W zależności od zakresu zbieranych danych, odbiorcami powierzonych danych mogą
być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty wykonujący
zadania na zlecenie administratora danych (w zakresie wynikającym z zawartych umów).
CZĘŚĆ IV – SZCZEGÓLNE PRZYPADKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z Ustawą o ewidencji
ludności******* udostępniono w formie odrębnego pliku pod adresem
https://radlin.pl/zpdo/plik-001.pdf.
2. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z Ustawą o dowodach
osobistych******** udostępniono w formie odrębnego pliku pod adresem
https://radlin.pl/zpdo/plik-002.pdf.
3. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z Ustawą prawo o aktach stanu
cywilnego********* i Ustawą o zmianie imienia i nazwiska********** – udostępniono
w formie odrębnego pliku pod adresem https://radlin.pl/zpdo/plik-003.pdf.
4. Інформаційне положення щодо обробки персональних даних громадян України у
зв’язку з реєстром контактних даних (РКД) та довіреним профілем (ДП) - надано у
вигляді окремого файлу за адресою https://radlin.pl/zpdo/plik-006.pdf
(dok. dotyczy obywateli Ukrainy).
5. Інформаційна клаузула щодо обробки персональних даних громадян України у зв’язку
з присвоєнням номера PESEL та веденням міністром з питань інформатизації реєстру
громадян України - надано у вигляді окремого файлу за адресою
https://radlin.pl/zpdo/plik-007.pdf (dok. dotyczy obywateli Ukrainy).
6. Zasady przetwarzania danych osobowych dla osób składających wniosek o świadczenie
pieniężne w przypadku zakwaterowania obywatela Ukrainy – udostępniono w formie
odrębnego pliku pod adresem https://radlin.pl/zpdo/plik-008.pdf.
7. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z Ustawą Kodeks
wyborczy*********** udostępniono w formie odrębnego pliku pod adresem
https://radlin.pl/zpdo/plik-009.pdf.
________________________________________________________________________________________________
ZPDO, Miasto Radlin / Zasady przetwarzania danych osobowych. Str. 5/7

 
 

CZĘŚĆ V – POLITYKA PRYWATNOŚCI DOT. UŻYTKOWNIKÓW SERWISÓW
INTERNETOWYCH, KTÓRYCH WYDAWCĄ JEST MIASTO RADLIN
1. Transmisja danych pomiędzy użytkownikami a serwisami miejskimi zasadniczo odbywa
się w formie szyfrowanej tj. HTTPS. Mogą jednak zdarzyć się przypadki kiedy transmisja
nie jest szyfrowana tj. HTTP. Rodzaj połączenia (transmisji danych) sygnalizowany jest
przez oprogramowanie wykorzystywane przez użytkowników.
2. Przechowywane zapytania HTTPS/HTTP kierowane do serwera, tzw. logi.
Są one tworzone automatycznie. W logach serwera zapisywane są m.in. publiczny adres IP
komputera z którego nadeszło zapytanie; nazwa stacji klienta; czas nadejścia zapytania;
żądanie HTTPS/HTTP; kod odpowiedzi HTTPS/HTTP; liczba wysłanych przez serwer
bajtów;adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link);
informacja o przeglądarce użytkownika; informacja o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji
transakcji HTTPS/HTTP. Logi przechowywane są przez czas nieokreślony. Zasadniczo logi
służą do administrowania serwisem i w tym celu są okazjonalnie analizowane. Na podstawie
plików logów generowane są również statystyki.
3. Serwisy miejskie wykorzystują pliki cookies. Ich celem jest w szczególności dostosowanie
zawartości do indywidualnych potrzeb użytkownika, tworzenie statystyk, utrzymania sesji
oraz inne przesłanki wynikające z przyczyn technologicznych. Użytkownik ma możliwości
określenia warunków i zasad przechowywania plików cookies. Informacji o możliwości
i sposobach obsługi plików cookies należy szukać w dokumentacji używanej przeglądarki
internetowej. Szczegółowe zasady dot. stosowania plików cookies określa Zarządzenie
Burmistrza************ dostępne pod adresem https://radlin.pl/zpdo/plik-004.pdf.
4. Serwisy miejskie zawierają odnośniki do innych stron. Miasto Radlin nie ponosi
odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.
Zaleca się, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z politykami i zasadami tam
obowiązującymi.
Wszelkie pytania dot. ochrony danych osobowych oraz żądania dot. realizacji praw
przysługujących osobom których dane dotyczą, należy kierować do Inspektora Ochrony
Danych (telefon 324590235, e-mail iod@radlin.pl). Jeżeli sprawa dotyczy Ośrodka Pomocy
Społecznej w Radlinie należy kontaktować się bezpośrednio z tą jednostką (telefon 324567363,
e-mail ops@radlin.pl).
Zasady przetwarzana danych w uproszczonej, opisowej formie przedstawiono w gazecie
samorządowej „Biuletyn RADLIN” (wydanie nr 4/2019). Artykuł w sposób ogólny przedstawia
w jaki sposób postępuje się z danymi w Mieście. Publikację można pobrać pod adresem
https://radlin.pl/zpdo/plik-005.pdf.
___________________________________________________________________________________________
PRZYPISY:
*Ze względów organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radlinie obowiązują odrębne zasady przetwarzania
danych - zasady opublikowano pod adresem http://ops.radlin.pl/.
**Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
***Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
****W tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
________________________________________________________________________________________________
ZPDO, Miasto Radlin / Zasady przetwarzania danych osobowych. Str. 6/7

 
 

*****W kontekście Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów
zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów
zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową
Rady 2008/977/WSiSW oraz Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w
związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.
******Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych.
*******Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
********Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.
*********Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
**********Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska.
**********Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
************Zarządzenie nr S.0050.0060.2013 Burmistrza Radlina z dnia 05 kwietnia 2013 r. w sprawie
wprowadzenia polityki prywatności dot. użytkowników stron internetowych, których wydawcą jest Miasto Radlin.
___________________________________________________________________________________________
..Wersja dokumentu z dnia 08 września 2023 roku.
..Aktualność pliku można sprawić na stronie https://radlin.pl/zpdo/.
________________________________________________________________________________________________
ZPDO, Miasto Radlin / Zasady przetwarzania danych osobowych. Str. 7/7

 
Data dodania: 2020-11-17 10:27:54
Data edycji: 2023-11-07 12:58:12
Ilość wyświetleń: 989

"Aby rozwijać się, wzrastać osiągnąć pewność siebie dzieci muszą dotykać, bawić się, pracować, doświadczać piękna, różnorodności, złożoności świata, muszą rozwijać smak aktywności, twórczości"

Bruno Ferrara
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej